Monday, November 3, 2008

ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား (၉)စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု

စာေရးရာတြင္ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးတတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုဆိုသည္မွာ ဗ်ည္း၊ သရ၊ ယပင္႔၊ ရရစ္၊ ၀ဆြဲ၊ ဟထိုး၊ အသတ္တို႔ကို စာလံုးျဖစ္ေအာင္ ေရးသားရသည့္ ထံုးနည္းျဖစ္သည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ကန္ေရး၊ စနစ္က်ေရးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ကပင္ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

"ေရွးထံုးအစဥ္ ပ်က္ယြင္းလွ်င္ အေခၚသညာ အမွတ္အသား ပ်က္ယြင္းရာသည္။ အေခၚသညာ အမွတ္အသား ပ်က္ယြင္းလွ်င္လည္း အနက္အဓိပၸာယ္ ၀တၳဳတရားကိုယ္ ကြဲလြဲေဖာက္ျပန္ရာသည္။ အနက္အဓိပၸာယ္ ကြဲလြဲေဖာက္ျပန္လွ်င္လည္း တရားက်မ္းဂန္ လမ္းမွန္မက် တိမ္းယိမ္းေသြကြက္ရာသည္..."
စသည္ျဖင္႔ ၁၁၄၇ ခု၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားက အမိန္႔ေတာ္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာ၌ ပါ၀င္သည္။

ယခုအခါ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံု ျပ႒ာန္းက်မ္းလည္း ေပၚထြက္လာခဲ႔ၿပီ။ မီွျငမ္းကိုးကားႏိုင္ၿပီလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး မၾကာခဏ မွားတတ္ေသာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုမ်ားကို အလြယ္တကူ သိျမင္၍ မွတ္သားလြယ္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုအရာတြင္ လ်ဥ္းပါးတတ္ေသာ အနက္စြဲအေရး၊ အသံစြဲအေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍လည္း တိုတိုက်ဥ္းက်ဥ္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ အနက္စြဲအေရးကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ထိန္းသိမ္းလက္ခံထားရသည္မ်ား ရွိသကဲ႔သို႔ အေျပာတြင္ရာ၊ အေရးတြင္ရာ အသံစြဲအေရးကို လိုက္ေလ်ာ လက္ခံထားရသည္မ်ားရွိသည္ကိုလည္း သတိျပဳခ်င္႔ခ်ိန္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။


ျဖည္းျဖည္း

ယာဥ္လမ္းညႊန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ "ေျဖးေျဖးေမာင္း" ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ "ျဖည္းျဖည္းေမာင္း" ဟူ၍ လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳး ေရးေနၾကသည္။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတြင္ "ျဖည္းျဖည္းေမာင္း" ဟု ေရးပါမွ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုေရးထံုးႏွင္႔ ညီပါမည္။

၀ဏၰေဗာဓနသတ္အင္းက၀ိလကၡဏ သတ္ပံုသံေပါက္ကဗ်ာသာရတၳသဂၤဟ တို႔မွစ၍ အစဥ္အဆက္ သတ္ပံုက်မ္း အေစာင္ေစာင္၊ ေနာက္ဆံုး ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္းအထိ သတ္ပံုက်မ္းမ်ားတြင္ "ျဖည္းျဖည္း" ဟုသာ ေရးထံုးျပခဲ႔ပါသည္။

၀ဏၰေဗာဓနသတ္အင္းတြင္ "ပ်ပ်ျဖည္းျဖည္း၊ သာသာျဖည္းျဖည္း" ဟု ျပထားသည္။ က၀ိလကၡဏသတ္ပံု သံေပါက္တြင္လည္း "နာေပ်ာ္ဖြယ္ခ်ည္း၊ သံျခည္းျခည္း၊ ျဖည္းျဖည္းညင္းညင္းဆို" ဟူ၍ ျပထားသည္။

ကဗ်ာသာရတၳ သဂၤဟတြင္ "ျဖည္းညင္းျဖည္းညံ့၊ ပ်ံ႕ျဖည္းသာျဖည္း၊ တျဖည္းျဖည္းလွ်င္၊ ရစ္နည္းေစ႔စပ္" ဟူ၍ မွာထားသည္။

အဆိုပါ သတ္ပံုဆရာႀကီးမ်ားက "ျဖည္းျဖည္း" ဟု အရစ္ညသတ္ျဖင္႔ ျပညႊန္ခဲ႔ၾကသည္မွာလည္း ေရွးကဗ်ာလကၤာ အစပ္အဟပ္ အကိုးအေထာက္ အညႊန္အျပရွိခဲ႔သျဖင္႔သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထင္ရွားေသာ အကိုးသာဓက တစ္ခုႏွစ္ခု ထုတ္ျပရလွ်င္-
အဘယ္ရြာက၊ လာသနည္းဟု၊ ျဖည္းျဖည္း ေမးေတာ္မူလတ္တည္း။
[ ၈၄၆၊ ဘူရိဒတ္လကၤာ၊ ပိုဒ္ - ၁၂၁။ ]
ပုဟုန္မသည္း၊ ပ်ံ႕ပ်ံ႕ျဖည္းသား၊ တိမ္မည္းမဆိုင္။
[ ၈၇၉၊ ဂါထာေျခာက္ဆယ္ပ်ိဳ႕၊ ပိုဒ္ - ၁၂။ ]
ဧရိုက္ျခည္းျခည္း၊ ျဖည္းျဖည္းညင္းညင္း၊ သာခ်င္းရတု။
[ ၈၉၁၊ သံ၀ရပ်ိဳ႕၊ ပိုဒ္ - ၁၆၈ ]
စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ျဖည္းျဖည္း ဟု ေရးေသာ္လည္း ေျဖးေျဖး ဟု အသံထြက္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ "ျဖည္းျဖည္း" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို "ျဖည္းျဖည္း/ေဖ်းေဖ်း/ႀကိ၀ိ၊ အျမန္မဟုတ္ဘဲ" ဟု ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစာလံုးေပါင္း သတ္ပံုက်မ္းတြင္လည္း "ျဖည္းညင္း၊ ျဖည္းျဖည္းေဆးေဆး၊ ျဖည္းသုတ္" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို တြင္ ရရစ္ ညသတ္လ်က္ ျပထားပါသည္။ ေျဖး ဟူေသာ အေရးျပမထားပါ။

သို႔ျဖစ္ရာ ကားေမာင္းေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ "ျဖည္းျဖည္းေမာင္း" ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္း ေတြ႔ရ၊ "ေျဖးေျဖးေမာင္း" ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္း ေတြ႔ရသျဖင္႔ "ဘယ္ဟာမွန္ပါလိမ္႔" ဟု အေတြးမ၀င္ရေလေအာင္ "ျဖည္းျဖည္းေမာင္း" ဟူေသာ "ထံုးမီစံမွ် အရိုးက်သက္ေသရ သေဘာမိ" သတ္ပံုမွန္ကိုသာ စြဲၿမဲစြာ မွတ္ထား ေရးသားႏိုင္ၾကပါေစသတည္း။

ျဖည္းျဖည္းဟူသမွ်မွာ၊ ရစ္လ်က္သာ ညသတ္ဘိ။
သေ၀ထိုးကာ တေျဖးေျဖး၊ ေရးထံုးမရွိ။

***** *** *****

ေနာက္တပတ္က်ရင္ ႏွင္႔ ပို၊ ျဖင္႔ ပို ဆိုတာကို ကူးျပပါမယ္။


ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား
ႏွင္႔ ျမန္မာ သတ္ပံုက်မ္းကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္လိုသူမ်ား အတြက္...


ရႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။
s0wha1

ကိုးကား။ ။၁၉၉၃၊ ဩဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာစာအဖြဲ႔၏ "ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား"

Print this post

0 comments:

ကာရန္မဲ႔ အေတြးစမ်ား © 2008 Por *Templates para Você*